Geschiedenis

De gemeente Pniël in Stolwijk en omgeving, is een gemeente van de Hersteld Hervormde Kerk in Nederland. Haar geschiedenis is dus ook nauw verbonden met die van de landelijke kerk. Vandaar dat we beginnen met een stuk historie van deze kerk. De informatie is overgenomen van de website van de Hersteld Hervormde Kerk.

De geschiedenis van de Hersteld Hervormde Kerk in Nederland

Op 12 december 2003 besloten de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden te fuseren Op 1 mei 2004 werd deze fusie een feit en ontstond de Protestantse Kerk in Nederland. Met name in een gedeelte van de Hervormde Kerk leefde groot verzet tegen deze fusie. Dit kwam omdat er in de grondleggende artikelen van de kerkorde van de PKN, en ook in haar ordinanties, leringen en praktijken worden beleden die zij in strijd achten met de Heilige Schrift van God. Hiervoor had de kerk ook al een zeer gebroken gestalte, echter de officiële belijdenis kon vanuit Gods Woord onderschreven worden. Er ging op het punt van de fusie echter een wissel om, het officiële belijden van de kerk bevat nu ook leringen die in strijd zijn met de Heilige schrift.
De hervormde gemeenten, ambtsdragers en gemeenteleden die in geweten niet mee konden richting de Protestantse Kerk in Nederland bleven op 1 mei 2004 in veel gevallen uiteengeslagen en berooid op de oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter. Ze weigerden meegenomen te worden naar een kerk met een andere grondslag dan die van de kerk der vaderen en spraken uit 'hervormd' te zijn en te blijven. Aanvankelijk kozen zij plaatselijk voor de naam 'Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband)' en landelijk voor de naam 'Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk'. Onder de druk van juridische procedures werd gekozen voor de voorlopige naam Hersteld Hervormde Kerk. Op dit moment telt de Hersteld Hervormde ongeveer 60.000 leden, verdeeld over 118 gemeenten.

De geschiedenis van de gemeente Pniël

Ook in Stolwijk en omgeving was er een groep mensen die om hun geweten niet mee konden gaan met de PKN. Van diverse gemeenten, onder andere Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven, vormden zij een groep die later een kerkelijke gemeente binnen de Hersteld Hervormde Kerk werd. De eerste kerkdienst was in het gebouw van Gemiva, een dagverblijf voor mensen met een verstandelijke beperking. In eerste instantie werd één dienst per zondag gehouden. Voor de andere dienst werd de gemeente doorverwezen naar de kerkdienst in Waddinxveen. Na verloop van tijd werd overgegaan naar het houden van twee diensten. Ondertussen groeide de gemeente gestaag, en werd het gebouw van Gemiva te klein. Op 1 januari 2010 werd de eerste dienst in de Polderkamer gehouden. Bijna vier jaar hebben we hier onze kerkdiensten kunnen houden. Hoewel dit gebouw groot genoeg was, konden we hier toch niet blijven omdat het huurcontract eind 2015 zou aflopen . Naar verwachting zou dit niet verlengd worden.
Inmiddels houden we onze zondagse diensten, en ook de doordeweekse activiteiten in gebouw ‘Het Kwartier’.