Kernboodschap

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel; Hij is op de derde dag weer opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, van de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven.